DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie.
  • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-18
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2022-02-02
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2024-03-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
  • osoba kontaktowa: Grzegorz Jankowiak
  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefon: 63 243 77 89
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Szkoła znajduje się przy ulicy Kolejowej 2. Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia od strony ulicy Traugutta.
Wejście główne od strony boiska Orlik otwarte jest od 7:00 do 21:00.
Wejście drugie od strony boiska z placem zabaw otwarte jest od 7:00 do 14:00. Żadne wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, nie ma podjazdów dla wózków.
Wszystkie wejścia są wyjściami ewakuacyjnymi.
Przed wejściem głównym znajduje się parking z jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
Na prawo od bramy wjazdowej jest parking dla rodziców uczniów i interesantów.
Po wejściu do budynku szkoły należy zgłosić się do sekretariatu. Sekretariat znajduje się na prawo od wejścia
Budynek składa się z 3 kondygnacji i piwnicy.
W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.                 
Nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego.
Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.